" /> | ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ಸಾಕ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ಸಾಕ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕೆ?

ಟೆಕ್ಸಾಕಿನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸಾಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು:

  • ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
  • ಸಾಧ್ಯತಾವರದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
  • ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು
  • ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

ಹೊಸವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
9 Dec 09:46 am

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇಳಿಸು
8 Dec 10:02 am

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಗ್ರಾಹಕರು