" /> ಯೋಜನೆಗಳು |

ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ಸಾಕ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ

ಯೋಜನೆಗಳು

Our Projects

ಟೆಂಡರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆ

projects

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಯ್ಲು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

projects

ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

projects

ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಎನ್.ಎಂ.ಪಿ.ಟಿ.)ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಗ್ರಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನಾವರದಿ

projects