" /> ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು |

ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ಸಾಕ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು

 

ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು

 

 • ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
 • ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವು
 • ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
 • ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ
 • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ
 • ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನೆರವು
 • ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ
 • ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧ್ಯಯನ
 • ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೋಜನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ
 • ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ
 • ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ
 • ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ.