" /> ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ? |

ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ಸಾಕ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ?

ಟೆಕ್ಸಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ನೀಡಬಹುದು

 

ಟೆಕ್ಸಾಕ್ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.